Előszó - Az emberi lét minőségéről

A teremtett világban minden létező, legyen az élő vagy élettelen, Teremtője függésében határolja el önmagát a környezetétől. Az élettel bírók vagy én-tudat nélküliek (mint az oktalan állatok), vagy ön- és én tudattal rendelkezők (Emberek).

A kettős tudatúak létét a teljes döntési szabadság határozza meg evilagra jöttük pillanatától, az innen való távozásukig. A kettős tudatúak döntési szabadságukért kizárólag Teremtőjük felé tartoznak szolgálattal, amelyet a Kozmikus Rend emberi megfogalmazása így határoz meg:

„Amit a Teremtett világból magadhoz vettél, azt a Teremtődnek szolgáld vissza.”

Az evilági teremtett létezők élettere a Föld, amelyen a létezők élhetnek és alkothatnak, ennek okán a kettős tudatú létezők, az Emberek, kizárólag Teremtőjüknek tartoznak teljesítendő szolgálattal. Ez a Kozmikus Rend Alapelve, amely áthághatatlan, megváltoztathatatlan és törölhetetlen. A Kozmikus Rend ereje a kölcsönhatások következményében nyilvánul meg, amely teremtett létező számára korlátozhatatlan. Az Alapelv emberi pólusa: minden emberi létező számára a döntés teljes szabadsága, ugyanakkor a végrehajtott döntés következménye, kivétel és kiegészítés nélkül, a végrehajtó terhe vagy haszonélvezője.

Minden olyan döntés, amelynek következménye a Kozmikus Rend Törvényeinek korlátozását, elferdítését, megmásítását célozza, a Teremtő megtagadása. Nincs olyan kettőstudatú létező, aki a következmény hatását megkerülhetné.

Fentiek értelmében: Minden kettős tudatú létező által meghatározott és megkövetelt szolgálatról, amely bármely önmagán kívül álló létező felett rendelkezik, és/vagy önmagán kívül bármely más létezőt jelöl meg egy szolgálat teljesítésére és annak terhe viselésére vagy haszna élvezetére, a Kozmikus Rend és Teremtője ellen vétkezik.

Felismerés és szándék

A szolgaság minden formája a nemzetközi közösség által megfogalmazott Alapvető Emberi Jogok Kartája-val ellentétes, ennek okán az Emberiség ellen elkövetett BŰNCSELEKMÉNY és az alapvető Emberi jogok* megsértése. Megnevezett formái pl.:

  • rabszolgaság,
  • szolgaság,
  • kényszer alkalmazása,
  • kényszermunka és munkára kötelezés,
  • Ember-kereskedelem bármely formája,

amelyek mindegyikében egy kettős tudatú létező, sajátján kívül egy-én döntési szabadságát korlátozza, egyoldalú kötelem-keletkeztető szerződés elfogadására kényszerít, továbbá önmagán kívül más kettős tudatú létezőt jelöl meg egy következmény hasznának kisajátítására, vagy a következmény terhének viselésére.

A KIRÁLYI TAN INTÉZETEK elkötelezettek a megállapodások és a kapcsolatok építésében a legmagasabb erkölcsi normák mentén való végrehajtásban és azok érvényesítésében. REND-SZER-EREINK és AZ-OK felügyelete, biztosítása garantálja, hogy a modern szolgaság bármely formája kívül maradjon intézményeink keretein és a csatlakozott vagy hozzánk kapcsolható ellátási láncokban.

TANODAink és a KIRÁLYI TAN INTÉZETEK mindegyike kezdeményezésükben és vállalásukban elkötelezett a teljes átláthatóság mellett. Ugyanezen feltételek minden TANODÁVAL, és bármely KIRÁLYI TAN INTÉZETTEL kapcsolatba lépett partnertől, szerződéses viszonyra lépőtől, alvállalkozótól, beszállítótól kötelezően elvárt magatartási forma.

A megkötött szerződések és vagy megállapodások tiltások vagy konkrét tilalmak nélkül íródnak, azonban már egyetlen teljesítetlen elvárás felmerülésekor az írott vállalások, szóbeli megegyezések a TANODÁK és a KIRÁLYI TAN INTÉZETEK részéről automatikusan semmissé válnak. SZERzŐdő FELEinktől elvárjuk, hogy ugyanolyan MAGas színvonalon tartsák be ezen irányelvet saját partnereikkel, beszállítóikal, stb.

Hatálya és vonatkozásai

Ez az Irányelv (háziREND) vonatkozik minden olyan Emberre, személyre, entitásra, aki ezen TANODA vagy bármely KIRÁLYI TAN INTÉZETEK nevében dolgozik bármilyen minőségben, beleértve munkavállalókat (pl. TAN-ÁR) minden szinten, Igazgatók, Tisztek, Tiszt-s-ÉG-viselŐk ügynökségi dolgozók, kirendelt dolgozók, önkéntesek, gyakornokok, ügyintézők, munkákat vállaló vállalkozók, külső tanácsadók, harmadik felek képviselői és üzleti partnerei.

Ez az Irányelv (háziREND) rÉSZét képezi minden SZERződő fél SZERződésének, és sem ezen TANODA és a KIRÁLYI TAN INTÉZETEK, sem a SZERződő fél NEM módosíthatja azt.

Felelősségvállalás

A TANODÁK és a KIRÁLYI TAN INTÉZETEK Elöljárói, Vezetői, Élnökei teljes körű felelősséggel tartoznak ezen Irányelv biztosításáért és érvényesüléséért, valamint az erkölcsi és etikai kötelmek betartásának, nyomon követése biztosításáért.

A TANODÁK és a KIRÁLYI TAN INTÉZETEK Vezetői minden szintje felelősek annak biztosításáért, hogy a munkákban rÉSZt vállaló egy-ének maradéktalanul megértsék és betartsák a fenti  Irányelvet és annak minden részeit, valamint megfelelő és rendszeres kÉPzést kapjanak mindenről ami a modern létminőség kérdéseit illeti. 

Megfelelés

Általános elvárás, hogy a csatlakozó és vagy kapcsolódó egy-én önkéntes, írott nyilatkozata az irányelvek hiánytalan elsajátításáról, megértéséről, és azok alkalmazásáról.

Előírt kötelem, minden REND-SZER-ERÜNK-höz kapcsolódó vagy csatlakozó egy-én számára, hogy munkája során kerüljön el minden olyan tevékenységet, amely jelen írásban foglalt Irányelvet sérti, figyelmen kívül hagyja, vagy csak sugalmaza annak érvénytelenségét.

Célunk a nyitottság ösztönzése. Támogatni fogunk mindenkit, aki jóhiszeműen őszinte aggályait fejezi ki ahogy valamit ÉSZlel a körülményeiben ezzel az Irányelvvel szembemenően.

Ezen TANODA és a KIRÁLYI TAN INTÉZETEK elkötelezettjei annak biztosítása mellett, hogy senki ne szenvedjen hátrányos bánásmódot amiatt, hogy jóhiszeműen bejelentette azt a gyanúját, hogy bármilyen formája zajlik és/vagy készülődik a  modern rabszolgaságnak tevékenységeink bármely részében vagy ezekhez kapcsolódó előkészületekben.

Szükség esetén képzést nyújtunk ezen Irányelvről, valamint arról, hogy tevékenysége, vállalkozása milyen kockázatokkal néz szembe az “ellátási láncok” modern rabszolgasága miatt.

A modern rabszolgasággal szembeni ZÉRÓ tolerancia-megközelítésünket közölni kell minden velünk kapcsolódóval és leendő partnerrel a velük kialakított kapcsolatok kezdetén, és ezt követően szükség szerint meg kell azt erősíteni.

Az Irányelv megsértése és annak megszegése

  1. Bármely velünk kapcsolódó Ember, személy vagy entitás, aki és ami megszegi ezt az Irányelvet (háziREND), vele szembeni azonnali felmondást és/vagy szerződésbontást eredményez.
  2. Ezen Irányelv (háziREND) megsértése fegyelmi eljárással párosul, ami felmondást és/vagy szerződésbontást eredményezhet szabálysértés vagy súlyos vétség miatt.

Jelen írást kiadta:

prof. Dr. Farkas József

prof dr farkas józsef

koronatanácsos

lovag Szvetlik Atilla

lovag szvetlik atilla

kinevezett akkreditált konzul

A.D. 2021 Földanya havának 17-ik napján

megj.: Elektrúnikus felületeinken (lásd. jelen honlap) nem jelenítünk meg semmilyen formákban (szkennelt, digitálisan bevitt – írt, stb.) áláírást.